NAHV Survival Kit

Het is alweer een tijdje geleden dat je van ons de ‘NAHV Coronacrisis alert’ hebt ontvangen (24 mei welteverstaan). In eerste instantie was er wat minder te melden en leek een ieder zijn of haar weg in de regelingen wel gevonden te hebben, maar nu vinden wij het toch weer tijd om je te informeren.

De afgelopen weken gaat de wereld langzaam van het slot af maar tegelijk zien we om ons heen toch weer Corona uitbraken oplaaien en steden in een nieuwe lockdown gaan. We zijn niet zomaar van Corona af, zoveel is wel duidelijk. Sommige sectoren lijken weer wat aan te trekken terwijl anderen nog volledig plat liggen. Daarnaast is ook, na een kleine 100 dagen van financiële Coronamaatregelen (Noodpakket 1.0), de behoefte bij ondernemend Nederland aan financiële ondersteuning nog steeds groot en verkeren velen in onzekerheid over wat de komende maanden zullen brengen.

Wij hopen je door de update van de NAHV Ondernemers Corona Survival kit helderheid te geven in het woud van regelingen en spelregels welke de overheid heeft opgezet met Noodpakket nummer 2. We laten je niet vallen in ieder geval!

Noodpakket 2.0

Van 1 juni tot 30 september 2020 is het tweede noodsteunpakket voor ondernemers van kracht. Het tweede pakket sluit beter aan bij wat ondernemers tot eind september nodig hebben. Zo is er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven die een fors omzetverlies hebben geleden en nog steeds leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo zijn in aangepaste vorm verlengd. Waar bij het eerste noodpakket de focus lag op onder andere baanbehoud en tijdelijk overbruggingskrediet, wordt bij het tweede pakket extra aandacht besteed (en geld uitgetrokken) voor scholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten.

Nog altijd is het doel van de regelingen om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Hiervoor is het nodig dat ondernemers én werkenden zich kunnen aanpassen aan een nieuwe samenleving en economie, aldus ons kabinet.

Hieronder de aanpassingen uit het tweede steunpakket, waarbij wij enkel de aanvullingen ten opzichte van onze laatste mail van 24 mei bespreken:

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL):

Onderdeel van het Noodpakket 2.0 is de regeling ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten’ (TVL). Deze regeling volgt de in het eerste noodpakket opgenomen TOGS op. De TVL geldt voor een specifieke groep mkb-bedrijven. Deze groep omvat de zwaarst getroffen sectoren, waaronder horeca, recreatie, sportscholen en dergelijke. Doel van deze regeling is ervoor te zorgen dat je over voldoende liquiditeit beschikt om de komende maanden je vaste lasten te betalen en de onderneming draaiende te houden.

Vaak krijgen wij de vraag; welke vaste lasten bedoelen “ze”. Het antwoord is niet eenduidig, maar het zal gaan over kosten zoals de huur, verzekeringen, abonnementen, leasecontracten en dergelijke. De TVL is niet bedoeld voor de loonkosten, daarvoor is de NOW in het leven geroepen, zie verderop in deze mail.

Evenals de TOGS is de TVL een gift en zal maximaal Eur 50.000 kunnen bedragen.

De doelgroep is dezelfde als die van de TOGS. Anders dan bij de TOGS wordt in de TVL rekening gehouden met de omvang van je omzetverlies en de omvang van je vaste lasten. je hoeft zelf niet je vaste lasten te berekenen, de RVO zal uitgaan van sector-gerelateerde vaste lasten via cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Voorwaarden TVL:

Als voorwaarde voor de TVL geldt de combinatie van een omzetverlies van 30% of meer én een bedrag aan vaste lasten van ten minste € 4.000. Het omzetverlies wordt bepaald door de omzet in de subsidieperiode te vergelijken met dezelfde periode in 2019. Omdat de omzet nog niet bekend is wordt bij de aanvraag uitgegaan van de verwachte omzetdaling. Aan de hand van de verwachte daling zal een voorschot op de tegemoetkoming worden betaald. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de omzetgegevens in de btw-aangiften van het tweede en het derde kalenderkwartaal van 2019 en 2020. De omzet van het tweede kalenderkwartaal telt voor 1/3e mee en de omzet van het derde kalenderkwartaal volledig.

Voor ondernemingen die op grond van hun nevenactiviteit in aanmerking komen voor de regeling werkt deze methode niet. Zij zullen hun omzet(verlies) op andere wijze aannemelijk moeten maken.

Voor ondernemingen die tussen 1 en 15 maart (voor het eerst) zijn ingeschreven in het handelsregister van de KvK geldt de drempel van 30% omzetverlies niet.

De vaste lasten worden dus voor toepassing van de TVL ‘bij benadering’ bepaald. Dat gebeurt door de omzet in de referentieperiode te vermenigvuldigen met de gemiddelde sectorafhankelijke verhouding tussen vaste lasten en omzet. Deze berekeningen zijn te vinden op de website van RVO.nl.

Verder geldt als “omzet” alle inkomsten exclusief de eventuele BTW welke in de onderneming opkomen.

Subsidiebedrag:

De hoogte van de tegemoetkoming wordt dus gebaseerd op het (verwachte) omzetverlies. De tegemoetkoming is bij een verlies van 100% maximaal 50% van het bedrag aan vaste lasten. Bij het behalen van de drempel van het omzetverlies van 30% bedraagt de tegemoetkoming 15% van de vaste lasten. Ondernemingen welke tussen 1 en 15 maart 2020 zijn ingeschreven in het handelsregister en in de subsidieperiode ten minste € 4.000 vaste lasten verwachten te hebben krijgen een vast subsidiebedrag van € 1.000.

Aanvragen:

De aanvragen voor de tegemoetkoming kunnen in de periode van 30 juni tot en met 30 oktober 2020 worden ingediend op de website van RVO.nl. De aanvraag dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

naam, adres, KvK-nummer en gegevens van de contactpersoon.

Daarnaast zullen er kopieën van de aangiften omzetbelasting óf van andere bewijsstukken uit de boekhouding met de omzetgegevens over 2019 moeten worden aangeleverd. Na toekenning van de tegemoetkoming zal er een voorschot worden uitbetaald van maximaal 80% van de toegekende tegemoetkoming.

Definitieve vaststelling:

De ondernemer moet voor 1 april 2021 verzoeken om finale vaststelling van de subsidie via de website van RVO.nl.

Administratie:

De ondernemer die de tegemoetkoming ontvangt uit de TVL is verplicht de administratie tot tien jaar na de toekenning te bewaren. Dit is dus 3 jaar langer dan de reguliere (fiscale) bewaartermijn van 7 jaar! Uit die administratie dient duidelijk te blijken dat de ondernemer aan de voorwaarden heeft voldaan. Het lijkt er dus op dat de overheid de tijd gaat nemen om controles uit te gaan voeren.

Tozo 2.0:

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is, met aangepaste voorwaarden, met 4 maanden verlengd tot 1 oktober aanstaande. De nieuwe regeling heet Tozo 2.0. Met deze verlenging kunnen de ondernemers die op dit moment een uitkering uit Tozo 1.0 krijgen én aan de voorwaarden van Tozo 2.0 voldoen, tot en met september een (nieuwe) Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2.0 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1.0 en 2.0 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijkste verschil is echter dat bij Tozo 2.0 wél het inkomen van je partner meetelt. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd tijdens de aanvraag van Tozo 2.0. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is Eur 10.157.

Tozo 2.0 geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september. Aanvragen kunnen sinds 1 juni via de gemeente waar je woont worden ingediend.

Welke inkomsten worden nu eigenlijk meegenomen bij de berekening van de Tozo? We zetten ze op een rijtje:

wat telt wel mee:

 • inkomsten uit bedrijf of beroep, uit loon of diverse uitkeringen (zoals WW, AOV of Ziektewet)
 • inkomsten uit (onder)verhuur, uit vermogen (rente en/of dividend) en partner- én kinderalimentatie
 • het inkomen van je partner (bij de TOZO 2.0)

wat telt niet mee:

 • ontvangen toeslagen (kinderopvang-, zorg- en huurtoeslag en kind gebonden budget)
 • kinderbijslag
 • door de werkgever betaalde onkosten- of reiskostenvergoedingen
 • belastingteruggaven (inkomstenbelasting)
 • vrijwilligersvergoedingen
 • giften (o.a. ook de TOGS en TVL vallen hier onder!)

NOW 2.0:

Sinds 6 juli j.l. is de opvolger van de NOW van kracht: de NOW 2.0. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven. Wil je hiervoor in aanmerking komen dan zal er iets tegenover moeten staan. De nadruk zal komen te liggen op hulp en begeleiding van medewerkers op het gebied van ontwikkeladvies en/of scholing. Dit deel zal op een later moment concreter worden ingevuld.

Voorwaarden NOW 2.0

De overheid stelt de volgende voorwaarden aan de nieuwe regeling:

 • Je omzetderving bedraagt tenminste 20%.
 • Je mag in 2020 géén winst uitkeren aan aandeelhouders als je voor meer dan Eur 100.000 gebruikt maakt van de NOW 2.0.
 • Je mag geen bonussen uitkeren aan bestuurders en directieleden.
 • Aandelen kopen in je eigen onderneming is niet toegestaan.
 • Je hebt een inspanningsverplichting om medewerkers te laten om- of bijscholen.
 • De referentiemaand voor de te hanteren loonsom is maart 2020

Verder wordt de vaste (forfaitaire) opslag verhoogd van 30% naar 40% waarmee de NOW 2.0 ook een bijdrage levert aan de andere kosten van de onderneming en niet alleen aan de loonkosten.

Inspanningsverplichting

Ben je werkgever en ontvang je geld van de overheid uit de NOW 1.0 en wil je NOW 2.0 graag benutten? Dan verplicht de overheid je dus om ontwikkeladvies of (bij)scholing voor je medewerkers te regelen. Lees meer hierover via de site ‘NL leert door!’ en “NL werkt door!”

Je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag. Stel tijd en geld beschikbaar. Je kunt ook gebruik maken van opleidings- en ontwikkelfondsen (O&O fondsen). Dit zijn stichtingen die er per sector voor zorgen dat het aanbod en het niveau van (potentiële) werknemers op peil blijft. Blijf vooral praten met elkaar in deze tijd.

Let op: Mocht je gebruik maken van de TVL, dan telt het ontvangen bedrag van de TVL wel mee bij de bepaling op je recht op tegemoetkoming in de personeelskosten via de NOW regeling. Het lijkt daarmee een beetje een sigaar uit eigen doos, maar de regelingen blijven uiteindelijk wel gunstig uitpakken.

Corona Overbruggingslening (COL):

Vanwege het grote aantal aanvragen stelt de overheid 200 miljoen euro extra beschikbaar voor deze lening. Onder meer startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kunnen deze regeling aanvragen via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS). Het gaat om bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder voorwaarden open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om niet uitgekeerde winsten. Om in aanmerking te komen mogen bedrijven geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte rekening-courantverhouding.

Flexwerkersregeling:

De nieuwe TOFA-regeling voor flexwerkers is geopend bij het UWV. Deze regeling biedt flexwerkers die in aanmerking komen een maandelijkse tegemoetkoming van 550 euro bruto over de maanden maart, april en mei 2020. Dat bedrag wordt gezien als belast loon. Hier wordt loonheffing op ingehouden en zal op termijn in je aangifte IB/PVV worden verwerkt. Om aanspraak te maken op deze regeling moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Ben je flexwerker? Lees hier meer over de TOFA-regeling!

Tot slot:

We houden, wederom, iedere werkdag een telefonisch (020-6225509) corona spreekuur tussen 10:00 – 12:00. Je kunt ook direct contact opnemen met je vaste contactpersoon.

Jouw contactpersoon is ook op de hoogte van alle ins en outs. Mochten we door alle drukte niet direct telefonisch bereikbaar zijn dan kan je ook een e-mail sturen naar ons algemene e-mailadres nahv@nahv.nl of naar het e-mailadres van je directe contactpersoon. Waar nodig staan onze medewerkers voor je klaar met raad en daad. Samen komen we deze moeilijke maar tegelijkertijd uitdagende tijd weer te boven!

We wensen iedereen nog een mooi weekend voor straks. Veel succes!

© 2020 NAHV - Made by Tatof.nl | Algemene voorwaarden | Privacy policy